نور پردازی نما ساختمان

نور پردازی نما ساختمان نور پردازی نما ساختمان نور پردازی نما ساختمان نور پردازی نما ساختمان نور پردازی نما ساختمان نور پردازی نما ساختمان

نور پردازی نما ساختمان

نما ساختمان ها عناصر مهمی درزیبایی شهر هستند که نقش پر اهمیتی در ایجاد شکل گیری حال و هوای فضا شهری دارند. برخی از ساختمان ها ممکن است در به وجود آوردن یک دورنمای زیبای شهری عنصر مهمی به شمار روند و گاه حتی به نمادی از یک شهر تبدیل شوند. بدیهی است اهمیت آنها در شب نیز کمتر از روز نیست. ویژگی های فرمی، جنس ، بافت و رنگ ساختمان ها می تواند به کمک نورپردازی بارز شود. نورپردازی نما در یک ساختمان در صورتی موفق خواهد بود که نه تنها ظاهر زیبایی را به نمایش بگذارد، بلکه ساختمان را با توجه به نقش آن در منظر و یا فضای شهری احیا کند.

کلیدواژه خود را وارد کنید