تکنولوژی نانو و رزین

تکنولوژی نانو و رزین تکنولوژی نانو و رزین تکنولوژی نانو و رزین

تکنولوژی نانو و رزین

رزین سنگ نما،نانو تکنولوژی و براق کردن نما به روش راپل:

برای جلوگیری از نفوذ آب در هنگام بارندگی در سطوح و نماهای ساختمان و جلوه دادن و براق کردن نمای ساختمان از نانو تکنولوژی و رزین استفاده میشود.باعث مقاومت در برابر فرسایش شده و با استفاده از مواد نانو از شوره زدن برخی نماها جلوگیری میشود،استفاده از رزین در سبب محکم شدن سطوح میگردد و به عنوان یک عایق برای نما به کار گرفته میشود.

کلیدواژه خود را وارد کنید